ಗಮನಿಸಿ. ! ಗಮನಿಸಿ !!

Our Telegram group was changed now we are in new group please see below click to join button and click to join our new Telegram group

 

ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಟಿಲಿಗ್ರಾಂ ಗುಂಪು ಸೇರಿ

CLICK TO JOIN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *